ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КИЇВСЬКИЙ ДОСЛIДНО-ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНИЙ МЕХАНIЧНИЙ ЗАВОД"НАВИГАЦИЯ
 
 

Установчi документи
Положення
Протоколи зборiв
Результати перевiрок
Повідомлення про збори
Розкриття информацiї
Акцiонерний капiтал

СЧЕТЧИКИ


 


ВАТ "Київський дослідно-експериментальний механічний завод"

Правління Товариства повідомляє про скликання чергових загальних зборів акціонерів товариства, які відбудуться 05 квітня 2011 року о 1000 год. 
за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 40, будівля дільниці №1 ( літера « Г » ).

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Обрання голови та секретаря загальних зборів акціонерів, лічильної комісії та затвердження регламенту роботи загальних зборів акціонерів.
2. Звіт правління товариства про результати фінансово-господарської діяльності за 2010 рік та основні напрямки діяльності товариства на 2011 рік.
3. Звіт наглядової ради товариства за 2010 рік.
4. Звіт ревізійної комісії товариства за 2010 рік.
5. Затвердження річного звіту та балансу товариства за 2010 рік.
6. Про розподіл прибутку за 2010 рік та план розподілу прибутку на 2011 рік.
7. Зміна найменування товариства та внесення змін та доповнень до Статуту товариства у зв’язку з приведенням його у відповідність до Закону України «Про акціонерні товариства» шляхом викладення його у новій редакції та затвердження нової редакції Статуту товариства.
8. Внесення змін та доповнень до Положення про загальні збори, Положення про правління, Положення про наглядову раду, Положення про ревізійну комісію товариства шляхом викладення їх у новій редакції та затвердження нових редакцій Положень.
9. Про приведення складу органів управління товариства у відповідність з новою редакцією Статуту: звільнення та обрання членів Наглядової ради, Правління та Ревізійної комісії.
10. Про надання повноважень щодо вчинення дій, пов’язаних з реєстрацією внесення змін до Статуту товариства.
Реєстрація акціонерів та їх представників для участі у загальних зборах буде проводитись 05 квітня 2011 року з 900 до 945 годин за місцем проведення загальних зборів акціонерів. 
Для реєстрації та участі в зборах учасникам зборів необхідно мати документ, що посвідчує особу, представникам акціонерів додатково документ, що посвідчує право їх участі і голосуванні в загальних зборах акціонерів, оформлений згідно з вимогами чинного законодавства.
Пропозиції щодо порядку денного загальних зборів акціонерів товариства будуть прийматись не пізніше, ніж за 30 днів до дати проведення загальних зборів акціонерів товариства за адресою: м. Київ, вул. Фрунзе, 40, приймальня ВАТ. 
Акціонери можуть ознайомитись з проектами рішень загальних зборів з питань порядку денного за місцезнаходженням товариства:
-до дати проведення загальних зборів-в приймальні ВАТ, у робочі дні до 14-00;
-у день проведення загальних зборів - за місцем їх проведення.
Довідки за телефоном: (044) тел. 417-71-85.

Основні показники фінансово - господарської діяльності (тис.грн.)
Найменування показника Період Період
звітний попередній
Усього активів 8227,9 7949,2
Основні засоби 5436,0 3501,1
Довгострокові фінансові інвестиції 0 0
Запаси 7,0 6,3
Сумарна дебіторська заборгованість 1134,2 3238,7
Грошові кошти та їх еквівалент 1623,0 1170,7
Неразподілений прибуток 3957,5 3168,0
Власний капітал 1886,5 1762,1
Статутний капітал 1425,4 1425,4
Довгострокові зобов’язання 350,0 350,0
Поточні зобов’язання 526,6 1161,0
Чистий прибуток 878,1 1772,2
Середньорічна кількість акцій (шт.) 5701740 5701740
Кількість власних акцій, протягом періоду (шт.) 0 0
Загальна сума коштів, витрачених на викуп власних акцій протягом періоду 0 0
Чисельність працівників на кінець періоду (осіб) 17 16

Правління товариства
Повідомлення про проведення загальних зборів опубліковано: 14.02.2011р. у №27 Бюлетеня. “Цінні папери України”.

Особа, що вказана нижче підтверджує достовірність інформації, що вказана в повідомлення, та визнає, що вона несе відповідальність згідно законодавства:
Голова правління Пшеченко Олена Григорївна

 

 Создание сайта и Разработка сайта киев
Разработка сайтов,  Создание сайта,  Киев, Дизайн студия Полюс Альфа